Hacizli Araç Satışları

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Hacizli Araçlar
  4. »
  5. Borçlu Olmadığım Halde Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Borçlu Olmadığım Halde Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

admin admin -
140 0

Kimse hacizli araçlar ve icralık dosyalarla uğraşmak istemez, borçlular bile. Fakat bazı durumlarda borçlu olmayan kişilere icra davaları açılabilir ve haciz tebliğleri gelebilir. Bu durumda Menfi Tespit Davası açmanız gerekir. Borcunuz olmadığınızı düşündüğünüzde menfi tespit davası aracılığıyla hacizli araçlar üzerindeki icrayı kaldırabilirsiniz. Menfi Tespit Davası Sonuçlanana kadar hacizli araçlar için tedbir kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

Hacizli Araçlar İçin Menfi Tespit Davası Açmak

İİK 72/3 – İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yolu ile icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi tespit davasında mahkemenin vereceği ihtiyati tedbir kararı takibi durdurmamakla birlikte icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmesini engellemektedir. Bu da alacaklının dava neticeleninceye kadar icra kanalıyla alacağını tahsil etmesinin önüne geçmektedir. Araç üzerine konan haczi kaldırmak için mahkemeden alınan tedbir kararı yeterli değildir. Haczin kaldırılabilmesi için tedbir kararı aldıktan sonra ayrıca icra dairesine alacağın tamamını depo etmek veya bir teminat mektubu ile borcu temin etmek suretiyle konan haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/17990 E., 2014/23528 K.

Kural olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, talep anına kadar ferileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını icra müdürlüğüne yatırması ya da bu miktarı karşılayan ve her an paraya çevrilebilir muteber kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.

Öte yandan İİK.nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haciz olunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceğinden kaldırılmaları gerekir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir